Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1 AANMELDING

1.1 De overeenkomst komt tot stand doordat de opdrachtgever mondeling (c.q. telefonisch) of schriftelijk het aanbod van Skills and Drills aanvaard. De opdrachtgever ontvangt van Skills and Drills een schriftelijke bevestiging van de overeenkomst die per omgaande getekend teruggestuurd dient te worden. Wie namens een ander een overeenkomst aangaat is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen (zo ook de financiële) die uit die overeenkomst voortvloeien.

ARTIKEL 2 BETALING

2.1 Het bedrag van de overeenkomst dient uiterlijk 28 dagen voor aanvang betaald te zijn, tenzij uitdrukkelijk anders met Skills and Drills is overeengekomen. Bij reservering binnen 4 weken dient het gehele bedrag in één keer betaald te worden.

ARTIKEL 3 AANSPRAKELIJKHEID VAN SKILLS AND DRILLS

3.1 Indien Skills and Drills toerekenbaar tekort komt in de nakoming van de overeenkomst, is Skills and Drills aansprakelijk voor vergoeding van de schade die het rechtstreekse gevolg is van de (achterwege gebleven) prestatie tot maximaal het bedrag van de overeenkomst, tenzij uit de wet anders voortvloeit.

3.2 Skills and Drills is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van:

A. omstandigheden die zijn toe te rekenen aan de deelnemer, zoals het niet hebben van een noodzakelijk reisdocument, een ontoereikende gezondheid of conditie, een ontoereikende persoonlijke uitrusting, onjuist handelen of niet handelen, overschatting van de eigen vermogens of het negeren van instructies;

B. handelingen en invloeden van niet direct bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derden;

C. omstandigheden die niet te wijten zijn aan de schuld van Skills and Drills en die krachtens de Nederlandse wet of de in het maatschappelijk verkeer geldende normen niet in redelijkheid aan Skills and Drills kunnen worden toegerekend.

3.3 Skills and Drills aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade waarvoor aanspraak op vergoeding bestaat uit hoofde van een ziektekosten-, ongevallen-, adventure & survival-, reis- of annuleringsverzekering. Deelname aan alle sportieve activiteiten die door Skills and Drills worden georganiseerd geschied uit vrije wil en op eigen risico.

3.4 De in dit artikel opgenomen uitsluitingen en/of beperkingen van de aansprakelijkheid gelden ook ten behoeve van werknemers en andere vertegenwoordigers van Skills and Drills, het boekingskantoor en betrokken dienstverleners, alsmede hun personeel, tenzij de wet dit uitsluit.

ARTIKEL 4 WIJZIGINGEN EN ANNULERING DOOR DE OPDRACHTGEVER

4.1 De opdrachtgever kan Skills and Drills verzoeken de overeenkomst te wijzigen. Indien Skills and Drills niet in staat is dit verzoek te honoreren, dient hij dit zo spoedig mogelijk en met redenen omkleed aan de opdrachtgever mede te delen. Indien het bedrag van de gewijzigde overeenkomst meer dan 10% lager is dan de eerdere overeenkomst, is op het verschil de annuleringsregeling van toepassing.

4.2 Bij annulering door de opdrachtgever is hij in ieder geval het volgende verschuldigd aan Skills and Drills:

A. tot 8 weken voor aanvang: 15% van de arrangementsprijs;

B. tot 6 weken voor aanvang: 25% van de arrangementsprijs;

C. tot 4 weken voor aanvang: 50% van de arrangementsprijs;

D. tot 1 week voor aanvang: 75% van de arrangementsprijs;

E. binnen 7 dagen (inclusief) voor aanvang of later: 100% van de arrangementsprijs. Dit geldt ook indien de deelnemer zonder te annuleren niet aanwezig is bij aanvang van het arrangement.

ARTIKEL 5 WIJZIGINGEN EN ANNULERING DOOR SKILLS AND DRILLS

5.1 Het arrangement vindt in principe ook bij slecht weer doorgang, tenzij hierover vooraf schriftelijk andere afspraken zijn gemaakt.

Skills and Drills zal zich bij slecht weer inspannen het programma zodanig aan te passen dat de hinder voor deelnemers wordt beperkt.

5.2 Skills and Drills heeft het recht tot 14 dagen voor aanvang de overeenkomst op te zeggen indien het aantal aanmeldingen kleiner is dan het vooraf gepubliceerde minimum aantal deelnemers.

5.3 Bij opzegging door Skills and Drills voor aanvang van het arrangement heeft de opdrachtgever recht op volledige restitutie van de reeds betaalde gelden. Skills and Drills zal zich inspannen de opdrachtgever een arrangement van vergelijkbare kwaliteit aan te bieden, zo mogelijk in dezelfde periode.

5.4 Ernstige tekortkomingen in de uitvoering van de overeenkomst door de opdrachtgever of deelnemer(s), zoals een oneigenlijk gebruik van ter beschikking gestelde materialen, geven Skills and Drills het recht tot onmiddellijke opschorting van haar verplichtingen, in het

bijzonder terugname van de door haar ter beschikking gestelde materialen en/of staking van de activiteiten. Skills and Drills kan in dit geval de overeenkomst ontbinden door middel van een schriftelijke verklaring aan de opdrachtgever. Skills and Drills heeft recht op volledige vergoeding van alle kosten en schade door de opdrachtgever.

ARTIKEL 6 VERPLICHTINGEN VAN OPDRACHTGEVER EN DEELNEMER

6.1 De deelnemer wordt aangeraden voor aanvang van het arrangement een adequate (reis)ongevallenverzekering af te sluiten met een risico dekking voor gevaarlijke sporten, indien reeds afgesloten verzekeringen (zoals de ziektekostenverzekering) mogelijke schade niet afdoende dekken.

6.2 Iedere deelnemer is verplicht tot naleving van alle aanwijzingen van Skills and Drills of diens vertegenwoordiger, om de goede uitvoering van het arrangement te bevorderen.

6.3 Skills and Drills houdt zich het recht voor om fotografische of andere opnamen die tijdens het arrangement zijn gemaakt, te gebruiken voor promotiedoeleinden. Bezwaar hiertegen moet schriftelijk worden ingediend.

ARTIKEL 7 KLACHTEN

7.1 Indien de opdrachtgever een tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst constateert, dient hij deze zo spoedig mogelijk te melden bij de betrokken dienstverlener, opdat deze een passende oplossing kan treffen. Indien de klacht niet binnen redelijke termijn wordt opgelost en afbreuk doet aan de kwaliteit van het arrangement, moet deze zo spoedig mogelijk worden gemeld aan de vertegenwoordiger van Skills and Drills ter plekke.

ARTIKEL 8 TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN.

8.1 Op alle door Skills and Drills te sluiten overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

ARTIKEL 9 VERHUUR MATERIALEN

9.1 Skills and Drills draagt zorg voor deugdelijke materialen.
9.2 De materialen dienen door de huurder te worden afgehaald tenzij anders overlegd.
9.3 Alle gehuurde materialen dienen, na afloop van de huurperiode, droog, netjes, compleet en in goede staat, te worden ingeleverd.
9.4 De huurder dient te zorgen voor goede begeleiding bij de gehuurde materialen.
9.5 Gebruik van het gehuurde materiaal is op eigen risico. Skills and Drills kan niet aansprakelijk worden gesteld voor letsel en/of schade aan deelnemers en/of eigendommen.
9.6 De huurder is aansprakelijk voor alle schade aan de materialen ontstaan tijdens de huurperiode.
9.7 Het vervoeren van materialen dient op zodanige wijze te gebeuren waardoor beschadiging voorkomen wordt.

 

 

 

 Vraag een offerte aan